Magere inbreng in PS en AWB

Petitietje hier, petitietje daar, gekleurde interviewtjes voor het radiootje, een hier en daar omstreden flyertje, opgewonden en niet geheel correcte/eerlijke ingezonden brieven in de lokaal/regionale krant (vandaag nog) – men zou denken dat de Blaricummer elke dag staat te popelen om ‘politiek en bestuur’ te bedrijven. Of is het de bekende 20/80-regel: 20% die zoveel lawaai maakt dat het lijkt alsof het de stille 80% is die zich roert? Misschien is het wel 10/90, of 5/95 … (?)
Op regionaal en provinciaal niveau lijkt de politieke animo  in ieder geval nogal ‘tegen te vallen’ – gezien de aanwezigheid van dorpsgenoten op de kandidatenlijsten voor zowel de verkiezingen voor de Provinciale Staten (PS) als het Algemeen Bestuur van het Waterschap (AWB) Amstel, Gooi en Vecht op 15 maart a.s.

Voor de PS zijn er twee kandidaten uit Blaricum: Ilse Bezaan (nu lid PVV-Eerste Kamerfractie) en Ilona Haas (voor de Partij voor de Dieren, voorheen o.a. raadslid voor Hart voor Blaricum.)

lijst1 - 1

Voor het water is iets meer belangstelling uit Blaricum: Peter Smit (VVD, oud-raadslid en oud-wethouder alhier en elders), Hein Kok (Partij voor de Dieren) en Marten Meijer (CDA).

lijst2 - 1

Voor allen: succes. Los van kleur en visie: u doet het tenminste.

Interview over Mijn wil tot zijn op NH Gooi

Yvonne en Denise Verburg bezig hun interview met schrijver Peter van Rietschoten voor te bereiden.

NH Gooi vindt u op FM 90.2. Het interview hoort u hier ⇩

Het boek is verkrijgbaar bij de auteur – stuur even een mail voor een afspraak. Het kost €20,-.

Op zaterdag 4 maart tussen 12 en 14 uur is de auteur te vinden in de Dorpsstraat – spreek aan en koop!

AH-zienswijzen afgewezen – en nu?

Voorstanders en tegenstanders van de AH-uitbreiding zijn het in ieder geval over één ding eens:
dat alle zienswijzen door de gemeente zijn afgewezen is geen verrassing …

Hoe nu verder? Het hele pakket met 15 afgewezen zienswijzen wordt nu door het College van B&W aan de gemeenteraad voorgelegd in de vorm van een Nota van Zienswijzen. Als de raad ja zegt tegen deze nota (de definitieve verklaring van geen bezwaar geeft), zegt ze ja tegen het AH-plan.

Staat dan het licht op groen? Ja en nee. Na een ja van de raad kan de bouwaanvraag worden ingediend, die door de gemeente moet worden gepubliceerd en zes weken ter inzage ligt. In die periode kunnen er bij de Voorzieningenrechter bezwaren worden ingediend. Alleen al dat indienen zal betekenen dat er met het starten van het werk moet worden gewacht op de uitspraak van de rechter. Licht op rood. Indien de rechter de ingediende bezwaren afwijst, springt het licht op groen. Maar: dan kunnen de indieners van bezwaren in beroep gaan, en dan springt het licht direct weer op rood. Totdat partijen elkaar uiteindelijk treffen bij de Raad van State – die zal dan onherroepelijk vaststellen of het ja of nee wordt. (Mocht het nee worden (licht definitief op rood), dan zal AH niet vertrekken en de beoogde renovatie en verduurzaming zullen ook dan worden uitgevoerd – zij het op een iets kleinere schaal (binnen de bestaande muren). Het assortiment zal dan enigszins worden ingekrompen.)

Voordat de gemeenteraad zich over de Nota van Zienswijzen gaat uitspreken, zal er nog een aparte RTG plaatsvinden – op 21 maart a.s. Deze bijeenkomst is bedoeld als ‘reparatie’ van de chaotisch verlopen bijeenkomst van 31 januari jl. Het is een RTG, maar in feite is het een gesprek tussen raadsleden en al degenen die zich bij deze kwestie betrokken achten en daar iets over willen zeggen – of vragen.

nee ja

Reactie van Frank de Winter, initiatiefnemer/petitionaris van de Voor-petitie:reactie fdw

Reactie van Hans Möhrmann, voorzitter Buurtschap het Oude Dorp (tegen):reactie HM

Reactie Marieke Ton, AH-onderneemster:reactie mton

Reactie Gemma Jansen, Stichting Karakteristiek Blaricum:
Schermafbeelding 2023-03-03 om 11.38.43

Reactie Linda Eggenkamp, initiatiefneemster/petitionaris van de Tegen-petitie:
Schermafbeelding 2023-03-03 om 12.19.29

///

Oog op Blaricum is een fotoblog – en soms even niet.

Naar de petities – en nog iets

In een berichtje in de digitale De Gooi en Eemlander van gisteren over de linkerpetitie (voor uitbreiding AH) stond een link direct naar de petitie. Lekker makkelijk. Maar misschien niet zo eerlijk: in de berichten indertijd over de rechterpetitie (tegen uitbreiding AH) stond zo’n link niet.
Oog repareert dat door over beide petities info te geven én een doorlink naar zowel de ene als de andere.

Naar de petitie voor uitbreiding: HIER.

Naar de petitie tegen uitbreiding: HIER.

Allebei de petities ondertekenen mag ook, net zo als helemaal niets doen.

Twee zaken zijn interessant om te melden:

Reactie vanuit het lokale openbaar bestuur op een petitie begin 2022 kwamen neer op ‘nietszeggend, volstrekt onbetekenend’.

De ander is deze over het anoniem ondertekenen – daar zit een ‘haakje’ aan:

Schermafbeelding 2023-02-09 om 12.08.06

Oog is een fotoblog – en soms even niet.

‘Een bijzonder onplezierige bijeenkomst’

Noch het openbaar bestuur (inclusief de raadsleden), noch AH met adviseurs, en de indieners van zienswijzen met aanhang al helemaal niet, zullen gisterenavond tevreden naar huis zijn gegaan.
zienswijze-bijeenk - 1

Er gebeurde in de raadszaal in Eemnes vrijwel direct na de start om 20:00 uur wat men al ruim van te voren had kunnen zien aankomen: de nauwelijks bekendgemaakte en her en der zelfs zeer slordig aangekondigde bijeenkomst ontaardde snel in een Poolse Landdag, in een complete chaos, geen structuur, geen duidelijkheid over de status, geen overeenstemming over wie waarover met wie zou moeten praten en wie de toehoorder zou moeten zijn. Geleid door een ‘gespreksleider van buiten’, waarbij maar met moeite koersvastheid en onpartijdigheid was vast te stellen, ging het vooral het tweede half uur snel richting een dorp onwaardig drama der democratie.

In de pauze (gestart om 21:10 uur) leek de boel te ontploffen: meerdere indieners van een zienswijze wilden opstappen. Een van de aanwezigen sprak van een ‘bijzonder onplezierige bijeenkomst’, een andere stelde de rethorische vraag ‘zijn we hier bezig met een poppenkast?’ Overal verhitte discussies, leden van het openbaar bestuur die zich afzonderden, hardop de vragen ‘hoe kon dit gebeuren, waar zijn we mee bezig?!’

Na intensief overleg werd om 21:45 uur morrend besloten door te gaan.

Acht van de 15 zienswijzen werden vervolgens toegelicht, sommige werden voorzien van een of meerdere vragen en suggesties, dan wel indringende oproepen naar de raadsleden. Het was het ‘meest positieve’ deel van de avond.

Overigens: ofschoon het inmiddels duidelijk was dat de bijeenkomst een gesprek diende te zijn tussen indieners van zienswijzen en de raadsleden (conform het raadsbesluit uit januari 2022!), bleven vragen van laatstgenoemden uit …

Vervolgens beantwoordden adviseurs en opstellers van rapporten een aantal van de gestelde vragen, maar daarbij ontstond al gauw het gevoel dat het meer ging om ‘gelijk krijgen en dichtmetselen’, dan om oprechte belangstelling en open staan voor altenatieven c.q. zienswijzen. Diverse aanwezigen verlieten (met misbaar) de zaal.

Ondernemer Marieke Ton benadrukte aan het einde van de bijeenkomst (rond 23:00 uur) nogmaals dat het AH toch vooral te doen is om de functies (…) die het heeft te behouden (hetgeen meer zou zijn dan alleen ‘dozen schuiven’) en dat alleen de nieuwe winkel qua service en beleving naar de klanten toe de toekomst aan zal kunnen. Hetgeen ook moet gaan gelden voor de logistiek: kleinere auto’s, minder bewegingen, geen magazijngedoe meer op straat. Ondernemer Ton werd overigens meerdere keren aangeduid als ‘goed’, er werd gesteld dat een ondernemer inderdaad moet kunnen ondernemen (en dus mag vragen), maar ook dat voor elke onderneming – dus ook voor AH Blaricum – geldt dat er grenzen zijn. Ook daarom krijgt de beoogde groei van 40% de handen van de zienswijze-indieners (en naar verluidt 600 ondertekenaars van een petitie ‘tegen’) niet op elkaar.

Het nieuwe Buurtschap het Oude Dorp meldde dat alle centrumwinkeliers (die het op een na unaniem oneens zijn met de stelling dat zij en het centrum AH nodig hebben – ze zijn juist van het tegenovergestelde overtuigd) zich bij het Buurtschap hebben aangesloten; tevens werd door een bestuurslid gemeld dat er in opdracht van het Buurtschap onderzoeken zullen worden uitgevoerd naar o.a. verkeer en veiligheid en ruimtelijke ordening. Gevraagd werd aan de raad om in ieder geval te wachten met een besluit totdat de uitkomsten van die onderzoeken bekend zijn. Uit onderzoek uit 2011 zou blijken dat een supermarkt in een dorp echt nodig is (aanzuigende werking); in 2021 zou nog 52% van de supermarkt-klanten dit vinden (landelijke cijfers). Veel winkeliers in het centrum van het Dorp stellen echter dat zij jun eigen klanten hebben, die vervolgens soms ook nog even naar AH gaan.

Onbeantwoord ook bleef de vraag waarom, als de functies, de omzet, het assortiment en het aantal klanten hetzelfde zullen blijven, er vijf miljoen euro moet worden geïnvesteerd in een supermarkt die landelijk toch al de hoogste omzet per vierkante meters heeft. Met als bijkomende vraag waaruit c.q. waarmee die vijf miljoen zal worden terugverdiend. Ruime instemming was er voor de uitspraak ‘deze AH is prima, een grotere niet’.

Diverse sprekers wezen erop dat het niet mogen uitbreiden beslist niet zal leiden tot het gaan van klanten naar elders. En dat dit ook niet zal leiden tot een opheffen van de supermarkt zelf. Ook de informatie dat een aanpassing door AH Zaandam zou zijn opgelegd en dat indien deze niet wordt uitgevoerd Zaandam er de stekker uit zal trekken, werd bij herhaling (en kennelijk ook vanuit Zaandam) weerlegd.  

Indringend werd gesproken over de niet-legale situatie van het laden en lossen op het Achterom (naast De Hoop) en ook over het eventueel verplaatsen van de uitrit van de parkeerplaats dichter naar het kruispunt Heerschopweg/Meentweg (laatstgenoemde weg is beoogde fietsroute …). Diverse andere aspecten van het verkeer c.q. verkeersgedrag in het centrum bleken eveneens grote zorgpunten te zijn, de gegeven antwoorden waren mager zo niet beschamend en werden deels weggehoond. Vraag is ook waarom eerst een onderneming die bijdraagt aan het niet autoluw zijn van het centrum zou mogen uitbreiden (waardoor het autoluwe volgens de indieners van zienswijzen nog meer op afstand komt) en men pas daarna conform de Strategische Visie ‘iets’ wil gaan doen aan de vergroting van het autoluwe … Waar is de logica?

CDA-raadslid Ellewies Claushuis dankte iedereen voor komst en inbreng en probeerde de aanwezigen duidelijk te maken dat de raad echt niet al heeft besloten, zijn werk echt goed zal doen en er voor elke Blaricummer is.

De stemming achteraf bij de indieners van zienswijzen was evenwel negatief: het vertrouwen in de raad om werkelijk de belangen van Blaricum-Dorp te behartigen lijkt gering. 

///

(Dit is een fotoblog – en soms even niet.)

Blaercom weer op orde

Na het wisselen van zienswijzen, een paar goede gesprekken en wat wikken en wegen, is de organisatie van de Blaercom weer in rustig vaarwater gekomen en klaar voor de toekomst.

Hoofdbeheerder
Met ingang van 1 april 2023 wordt Daphne Rokebrand de nieuwe hoofdbeheerder van de Blaercom.
Daphne volgt Paul Molenkamp op die sinds 1978 bij de Blaercom in dienst is. Paul bereikt in april de pensioen- gerechtige leeftijd. Paul zal als beheerder nog een jaar blijven tot zomer 2024 (20 uur per week, alom tevredenheid).

Daphne woont in Blaricum. Zij is daar ook geboren en getogen. Zij is al enige tijd werkzaam bij de Blaercom als vrijwilligster. Zij heeft onder meer 10 jaar gewerkt als Studio Manager bij Bolland Studio’s in Blaricum en 20 jaar bij de ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie). Zij is daarnaast actief in het maatschappelijke domein als secretaris van het bestuur van de Oranjevereniging Blaricum, bestuurslid van de Stichting Activiteitenfonds Blaricum en heeft ook ervaring in de plaatselijke politiek. 

Het bestuur is erg blij met de aanstelling van Daphne en is ervan overtuigd dat zij met haar passie en enthousiasme een uitstekende opvolger van Paul zal zijn.

Paul Molenkamp is al meer dan 45 jaar bij de Blaercom werkzaam! Eerst als beheerder en sinds 2015 als hoofdbeheerder. Hij heeft onvoorstelbaar veel voor het dorpshuis betekend en al die tijd zijn hele ziel en zaligheid in het reilen en zeilen ervan gestoken. De wijze waarop hij de rol van gastheer heeft ingevuld is ongekend. Paul is graag bereid om nog een jaartje door te gaan en zijn pensioen nog even uit te stellen, maar zal het wel iets rustiger aan gaan doen. Hij zal als beheerder tot de zomer van 2024 zijn vaste gasten blijven ontvangen en op deze wijze kan zijn kennis en ervaring worden behouden en worden overgedragen aan Daphne.

Bestuur
In het vierde kwartaal 2022 is Ciska Buhren toegetreden tot het bestuur. Zij heeft de rol van secretaris op zich genomen die vacant was. Zij woont al jaren in Blaricum en is het dagelijkse leven Interior Designer en Project Manager.

Michael Samson zal na 10 jaar in juli 2023 gaan stoppen als penningmeester. Gelukkig hebben wij Jaap Gillis bereid gevonden om het bestuur m.i.v. 1 januari 2023 te komen versterken. Hij zal de taken van Michael geleidelijk gaan overnemen. Jaap woont ook al jaren in Blaricum en is tot voor kort werkzaam geweest als CEO van een vastgoedonderneming, als ondernemer en is daarnaast actief als commissaris/adviseur bij diverse bedrijven en instellingen.

Het bestuur bestaat nu uit: Raymonde Amorison (voorzitter), Michael Samson (penningmeester), Ciska Buhren (secretaris), Jaap Gillis (bestuurslid en toekomstig penningmeester) en Dirk Jan Emmens (communicatie & PR).

///

Kom kom – beetje dom … en handel

Blond Amsterdam gaat met de nieuwe serviesserie Hollands Glorie een beetje de fout in: het onderdeel ‘kom, doorsnede 14 cm’ krijgt ‘typisch Hollandse afbeeldingen’, zoals Sinterklaas, een paar schaatsen, tulpen, een molen en … een meisjesfiguur dat blozende wangetjes heeft, lacht, een boek vasthoudt – met daarbij gezet Anne Frank. 
Dat is bij velen tegen het zere been. Ophef: ‘Tekort aan historisch besef; geen empathie, beschamend verdienmodel’ – de verontwaardiging dondert volop op de social media. Met een enkel tegengeluid: er zijn voldoende foto’s van een lachende Anne Frank – het hoeft toch niet altijd somber te zijn? Ook het CIDI is ontstemd. Hier en daar wordt de vraag gesteld hoe men tot dit idee is gekomen en wie het heeft gefiatteerd. Ofwel: is er eigenlijk wel nagedacht, of had de marketing-afdeling last van ‘leuke tunnelvisie’?

Hoe dan ook: Blond Amsterdam besluit de kom uit de serie te halen. Bij de ene AH was gisterenmiddag alles uitverkocht, of verwijderd; bij een andere waren de kommen nog te koop. In de bonus. Aan de kassa € 8,22/stuk.

Gisterenavond werd er op Marktplaats voor een kom €100,- geboden, vanochtend €250,-.

Tijden en opvattingen …
kom2 - 1

‘De meest duurzame carwash van Nederland – in Blaricum!’

Aldus JP van Dijck, operationeel manager van de Gooise Carwash aan de Deltazijde 4. Medio januari 2023 gaan de borstels draaien, zullen 352 zonnepanelen meer dan voldoende stroom opwekken en zal het gebruikte water worden gerecycled.
carwash-jm-2 - 1

Dichtbij de A27-afslag Huizen/Blaricum en aan de zijkant van de Blaricummermeent wordt nu de laatste hand gelegd aan de meest duurzame carwash van Nederland. Met 352 zonnepanelen op het dak opereert Gooise Carwash straks volledig energieneutraal. Ook is flink geïnvesteerd in een modern waterrecyclingsysteem. Hiermee wordt het waswater volledig gerecycled . 

Als Gooise Carwash medio januari haar deuren opent, is drie jaar gewerkt aan de ontwikkeling en uitstraling van het pand en de technologie van de wasstraat. Omdat het pand op een zichtlocatie staat, is gekozen voor elegante vormen en een duurzame uitstraling. Met de keuze van veel hout in de afwerking van het gebouw is dit goed gelukt. Ook wordt aandacht besteed aan groenvoorziening rond het pand.

Al vanaf de start staat duurzaamheid hoog op de agenda van de carwash. “Samen met zonne-energiespecialist Beter Duurzaam hebben we onderzocht hoe we de wasstraat volledig energieneutraal kunnen draaien,” zegt Van Dijck. “De meeropbrengst van de 352 zonnepanelen wordt teruggeleverd aan het energienet en aan de snelladers die we later dit jaar hier voor elektrische auto’s hebben staan.”

En omdat water steeds schaarser wordt, heeft Gooise Carwash geïnvesteerd in het meest moderne waterrecyclingsysteem. Hiervoor zijn vier grote waterreservoirs aangelegd. Dit systeem van de Duitse leverancier Wasserschmidt zorgt ervoor dat het gebruikte water weer ingezet wordt voor volgende wasbeurten.

Van Dijck voegt daaraan toe: “Neem hierbij ook onze biologisch afbreekbare zepen, duurzame led-verlichting en ons geoptimaliseerd stofzuigsysteem, en we kunnen denk ik met recht zeggen dat we de meest duurzame carwash van Nederland zijn.”

Nu worden de puntjes op de i gezet. Zo is JP van Dijck nog op zoek naar versterking van zijn team. “We zoeken mensen die net als wij heel veel van auto’s houden en graag samen met collega’s de handen uit mouwen willen steken.” Wie wil komen werken bij de meeste duurzame carwash van Nederland kan hem een e-mail sturen.
carwash-jm-3 - 1

‘Heb je nog nieuws?’

De twee schilderijtjes die tijdens de wijnloop bij d'Ouwe Tak waren 'geleend', zijn weer terug.

• Het bestuur van de Blaercom heeft gisterenmiddag de petitie ontvangen waarin wordt opgeroepen hoofdbeheerder Paul Molenkamp nog een extra dienstjaar te gunnen. De petitie is door 575 personen ondertekend. Het bestuur gaat zich beraden en komt in december (a.s.) met een reactie.

• Naar verluidt gaat ook de politiek zich met het bovenstaande bemoeien en komt er in de volgende raadsvergadering een motie met als inzet Paul het gevraagde jaar te gunnen.

• Dorpskarakter-Blaricum heeft een oproep gedaan om protest aan te tekenen tegen de uitbouwplannen van Albert Heijn en heeft daartoe tevens een petitie opgezet. 

• Sinterklaas komt a.s. zaterdag van 16.30 - 19.00 uur in de tuin van de Vituskerk. Ook zullen er woke-verantwoorde Pietachtigen zijn, muziek, snoep en bijbehorende vrolijkheden. Wellicht zijn er ook echte mandarijntjes. In tegenstelling tot vorig jaar is een QR-code niet nodig.

• Vandaag en zaterdag worden er kerstbomen afgeleverd bij De Meelmuis. Het zijn vooral Noormannen, circa 800 stuks. 

• Op zaterdag 17 december zal er in de Dorpsstraat een kerstmarkt plaatsvinden. Nadere info volgt.

///

© Oog-press
16 november 2022, 18:21 uur

‘Gun Paul dat jaar’ (update onderaan)

Dit is Paul Molenkamp, ruim 45 jaar (zonder een dag ziek!) werkzaam bij de Blaercom en nu alweer een aantal jaren hoofdbeheerder. Hij bereikt in april 2023 zijn pensioenleeftijd. Omdat er echter in al die jaren maar een karig pensioen is opgebouwd, heeft Paul aan het bestuur gevraagd nog één jaar in dienst te mogen blijven – dat zou voor hem in financieel opzicht een grote verbetering betekenen.
paul blaercom - 1

Het bestuur van de Blaercom heeft het verzoek van Paul echter afgewezen. Het zou tijd geworden zijn voor een nieuwe hoofdbeheerder – en er is geen geld om Paul een jaar ‘boven de sterkte mee te laten draaien’.

Dit besluit heeft onder tal van gebruikers van de Blaercom tot ontstemming geleid. Velen vinden Paul een actieve, servicegerichte, oplossingsgerichte horecaondernemer en een fantastische gastheer.  Daarnaast is men verbaasd dat er in deze tijd van arbeidskrapte een zeer gewaardeerde kracht aan de kant wordt gezet, temeer daar het bestuur in deze een morele verantwoordelijkheid heeft. Lees: dat Paul maar een karig pensioen gaat krijgen, is iets dat de diverse besturen van de Blaercom zich beslist moeten aanrekenen … Ten derde is het bepaald niet duidelijk gemaakt dat door een nieuwe hoofdbeheerder het dorpshuis beter zou gaan draaien.

Onder het motto ‘samen staan we sterker’ hebben zes bridgeclubs die in de Blaercom een zaal huren de bridgehanden ineengeslagen en een handtekeningenactie Gun Paul dat jaar opgezet. Er zijn inmiddels al meer dan driehonderd handtekeningen verzameld. Maar niet alleen de bridgeclubs waarderen Paul zijn vakmanschap als hoofdbeheerder en ‘Blaercom-gezicht’. Spontaan ondersteunen vele overige huurders van de Blaercom  de handtekeningenactie.  

Mocht ook u uw sympathie willen betuigen en Paul dat jaar langer werken gunnen, dan kunt u uw handtekening zetten op de lijst aanwezig in de Blaercom. De huurders zullen volgende week actie ondernemen naar het bestuur van de Blaercom en de lijsten aanbieden. Paul zelf is ervan overtuigd dat het huidige Blaercom-team zeer wel in staat is om tot april 2024 de Blaercom te laten zijn en blijven wat het nu is: een een goed lopend, gezellig, functioneel en nuttig dorpshuis.

• Reactie bestuur:

‘Wij zijn verrast over de handtekeningenactie die is opgestart om Hoofdbeheerder Paul
Molenkamp te steunen in zijn wens om nog een jaartje langer door te werken. Wij vinden
dat positief omdat hieruit blijkt hoe Paul gewaardeerd wordt voor zijn jarenlange
enthousiasme en tomeloze inzet voor de bezoekers van De Blaercom.
Paul Molenkamp is 66 jaar en is in april 2023 pensioengerechtigd. Hij heeft te kennen
graag nog een jaar door te willen gaan. Het bestuur heeft hierover gezegd nog geen
besluit te kunnen nemen en Paul geen zekerheid te kunnen geven dat hij voor 40 uur in
de week een jaar langer door kan gaan.
Paul zal met al zijn kennis en ervaring niet gemakkelijk te vervangen zijn en gezien de
arbeidsmarkt en de budgettaire beperkingen weten wij niet of en wanneer wij een
geschikte opvolger zullen kunnen vinden. Het is belangrijk dat zijn opvolger een goede klik
heeft met het team en net zo gedreven is om het bezoekers naar de zin te maken. De
bezoekers van De Blaercom moeten natuurlijk dezelfde service en gastvrijheid blijven
ervaren.
Daarom is in het belang van de continuïteit besloten om op tijd de zoektocht naar een
geschikte vervanger te starten. Zodra een opvolger gevonden is en wij weten wanneer die
kan beginnen dan gaan wij samen met het team kijken hoe de overdacht zal plaatsvinden
en hoe wij een en ander kunnen gaan inpassen. Natuurlijk hebben wij ook de wens
om Paul nog een jaartje voor De Blaercom te behouden mits dit past in de
bezetting en in het budget.

Het Bestuur van Dorpshuis De Blaercom’

••

• Indirect zegt het bestuur – ondanks hun laatste zin – dat als er wel per 1 april 2023 een nieuwe hoofdbeheerder
kan aantreden, er voor Paul geen plaats meer is.
• Een aangereikte suggestie luidt: ‘Bied Paul per 1 april 2023 een jaarcontract aan en zoek in de tweede helft van
dat jaar een vervanger die door Paul in de laatste maanden van dat jaarcontract kan worden ingewerkt. Win win voor iedereen.’

Wordt (elders) vervolgd.
///