De echte bomenplantdagen – a.s. dinsdag en woensdag

Eerste Molenweg – lang gestreden, toch teruggekomen.

Beoogde woningbouw – en wat geschiedenis

Eerste Molenweg – drie woningen; …

Kerkpad vier woningen.

Uit Deelgenoot van de Historische Kring, nummer 74, voorjaar 2014:

Kermis aan zijden draad

De kans dat er in augustus 2019 een feestweek annex kermis zal worden gehouden, is er niet groter op geworden. In de RTG bleek de horeca – bij monde van Erik Joosen van het Vitus – geen begrip te hebben voor het collegebesluit om voor de zaterdag geen feestweek-vergunningen meer af te geven. Daarnaast liet Joosen weten dat ‘wel voor beveiligers zorgen op maandag, dinsdag en woensdag, maar niet op zaterdag mogen verdienen’ niet haalbaar is. Volgens Joosen is alleen de zaterdag al goed voor 30 à 35% omzet, ‘maar die hebben we hard nodig om het hoge kostenniveau te kunnen dekken’.

Hij stelde onomwonden dat de horeca de kermis wil houden zoals die was, en de ruimte wil krijgen om het plan uit te voeren dat de horeca op verzoek van de gemeente heeft opgesteld – maar dat zonder enige uitleg van collegezijde aan de kant zou zijn gelegd. Voor een systeem van ‘kaarten voor besloten zaterdagavondfeesten’ lijkt er bij de horeca geen animo te bestaan.

Waaruit valt de concluderen: zaterdag geen feestweek-vergunningen? Dan geen horeca-inbreng wat betreft beveiliging op de andere kermisdagen. Hetgeen dan weleens zou kunnen betekenen: geen kermis …

Overigens staat ‘de kermis houden zoals die was’ haaks op de opdracht die het college zichzelf na de kermis van 2018 heeft gegeven: ‘de kermis moet weer kleinschaliger worden, dorpser, weer meer een leuk feestje voor de Blaricummers’. Hetgeen in lijn is met inspreker Kremer die stelde: ‘Voor mij mag de kermis blijven, maar een paar duizend man minder zou goed zijn.’

Andere insprekers meldden dat er volgens hen een groot verschil bestaat tussen ‘hoe gezellig het werkelijk was’ en de negatieve beeldvorming vanuit college in de pers.

Ook was er kritiek op het gebrek aan transparantie van het evaluatieproces, op de tekortschietende handhaving en op het achterwege blijven van een onderbouwing van die negatieve beeldvorming en het afwezig zijn van een onderbouwing van het collegebesluit.

Van diverse kanten werd aanvullend gesteld dat ‘de zaterdag eraf’ enerzijds afbreuk zal doen aan de reüniefunctie die deze avond zou hebben en dat anderzijds de kans op juist meer onrust en vandalisme (omdat men de volle café’s niet in kan/mag) zal toenemen.

Loco-burgemeester Kennis stelde: ‘Het college heeft in deze zeer zorgvuldig het proces van afwegingen en beoordelingen gevolgd; er is een enquête gehouden, er zijn gesprekken geweest met politie en BOA’s, er zijn 26 een-op-een-gesprekken gevoerd met inwoners. Daarnaast is het echt zo dat er op zaterdag 28 agenten actief waren en dat er veel meer is gebeurd dan is gezien en hier kan worden gemeld.’

In het eerstkomende Presidium wordt vastgesteld wat het vervolg zal zijn.

Feestweek ‘kleiner’ en ‘evenemententerrein’

Over de Feestweek/kermis heeft het college van B&W het volgende besloten:

Meer info hier.