De echte bomenplantdagen – a.s. dinsdag en woensdag

Eerste Molenweg – lang gestreden, toch teruggekomen.

Kermis aan zijden draad

De kans dat er in augustus 2019 een feestweek annex kermis zal worden gehouden, is er niet groter op geworden. In de RTG bleek de horeca – bij monde van Erik Joosen van het Vitus – geen begrip te hebben voor het collegebesluit om voor de zaterdag geen feestweek-vergunningen meer af te geven. Daarnaast liet Joosen weten dat ‘wel voor beveiligers zorgen op maandag, dinsdag en woensdag, maar niet op zaterdag mogen verdienen’ niet haalbaar is. Volgens Joosen is alleen de zaterdag al goed voor 30 à 35% omzet, ‘maar die hebben we hard nodig om het hoge kostenniveau te kunnen dekken’.

Hij stelde onomwonden dat de horeca de kermis wil houden zoals die was, en de ruimte wil krijgen om het plan uit te voeren dat de horeca op verzoek van de gemeente heeft opgesteld – maar dat zonder enige uitleg van collegezijde aan de kant zou zijn gelegd. Voor een systeem van ‘kaarten voor besloten zaterdagavondfeesten’ lijkt er bij de horeca geen animo te bestaan.

Waaruit valt de concluderen: zaterdag geen feestweek-vergunningen? Dan geen horeca-inbreng wat betreft beveiliging op de andere kermisdagen. Hetgeen dan weleens zou kunnen betekenen: geen kermis …

Overigens staat ‘de kermis houden zoals die was’ haaks op de opdracht die het college zichzelf na de kermis van 2018 heeft gegeven: ‘de kermis moet weer kleinschaliger worden, dorpser, weer meer een leuk feestje voor de Blaricummers’. Hetgeen in lijn is met inspreker Kremer die stelde: ‘Voor mij mag de kermis blijven, maar een paar duizend man minder zou goed zijn.’

Andere insprekers meldden dat er volgens hen een groot verschil bestaat tussen ‘hoe gezellig het werkelijk was’ en de negatieve beeldvorming vanuit college in de pers.

Ook was er kritiek op het gebrek aan transparantie van het evaluatieproces, op de tekortschietende handhaving en op het achterwege blijven van een onderbouwing van die negatieve beeldvorming en het afwezig zijn van een onderbouwing van het collegebesluit.

Van diverse kanten werd aanvullend gesteld dat ‘de zaterdag eraf’ enerzijds afbreuk zal doen aan de reüniefunctie die deze avond zou hebben en dat anderzijds de kans op juist meer onrust en vandalisme (omdat men de volle café’s niet in kan/mag) zal toenemen.

Loco-burgemeester Kennis stelde: ‘Het college heeft in deze zeer zorgvuldig het proces van afwegingen en beoordelingen gevolgd; er is een enquête gehouden, er zijn gesprekken geweest met politie en BOA’s, er zijn 26 een-op-een-gesprekken gevoerd met inwoners. Daarnaast is het echt zo dat er op zaterdag 28 agenten actief waren en dat er veel meer is gebeurd dan is gezien en hier kan worden gemeld.’

In het eerstkomende Presidium wordt vastgesteld wat het vervolg zal zijn.

Feestweek ‘kleiner’ en ‘evenemententerrein’

Over de Feestweek/kermis heeft het college van B&W het volgende besloten:

Meer info hier.

Sluis: rapport en archief

• Uit rapport:
Het beeld dat naar voren komt uit het inspectierapport dat in juli 2018 is opgemaakt in opdracht van het Waterschap, is dan ook desastreus. 15 van de 23 geïnspecteerde onderdelen zijn in matige tot slechte conditie. Diverse onderdelen moeten volledig worden vervangen, omdat ze bijvoorbeeld zijn weggerot, verzakt of gescheurd. De bouwer kan er zoveel jaar na dato niet meer aansprakelijk voor worden gesteld.

Niet alleen betonplaten, maar ook de houten trappen en vlonders zijn verzakt door constructiefouten bij de bouw. Daarnaast zitten zijwanden, borden en relingen los, omdat ze ‘onjuist zijn bevestigd’. Er is al een zijwand aan de kant van het Gooimeer afgevallen en bij in gebruikname ‘zullen de panelen in de sluis ook loslaten’. Ook diverse andere houten onderdelen zijn gescheurd of zelfs helemaal doorgerot. Tot slot voldoet de sluis eveneens niet aan meerdere wettelijke veiligheidseisen. Zo is een verkeersbord al zo verkleurd dat het niet meer klopt.  (Bron: NH Nieuws)

• En uit eigen archief lezen wij de naam van de bouwer die de dans ontspringt:

Brandweer wil woningen – staat op scherp

Onlangs kwam er weer een zeer duidelijk geluid vanuit de Brandweer: ‘Zorg voor woningen voor onze vrijwilligers!’

De bewoningsplannen voor de te bouwen woningen op de plaats van de voormalige brandweerkazerne (Verbindingsweg) heeft het optimisme niet vergroot, integendeel. Naar verluidt gaan die woningen naar senioren, hetgeen de ‘doorstroom ten goede zal komen’. Maar wat als die senioren uit Blaricums geprijsde villa’s komen? Of vanuit andere gemeenten in de regio? Dat levert nul komma nul doorstroming op.

Andere irritatie is dat op zowel Ludenweg als Verbindingsweg woningen van de woningcorporatie al veel langer dan een jaar leegstaan. Dat is eh … kraakhelder geen bijdrage aan de woningmarkt. Het heette dat men bezig was met een toekomstplan (renovatie? herbouw?).
Nu hebben bewoners van de Ludenweg bericht gekregen dat er vooralsnog geen toekomstplan zal zijn (hoogstaand beleid …) De leegstaande woningen zullen voor drie jaar in de verhuur gaan naar personen van 23 jaar en ouder, zonder kinderen. Dat is iets – zij het dat er voor bewoonde woningen aan die Ludenweg zo’n 850 euro per maand moet worden betaald. Hoezo sociale woningen?

De Brandweer heeft laten weten ‘op scherp’ te staan. Wij ook.

Ludenweg.

Verbindingsweg.

Weer bomige buurtonrust

Kogge: vijf stevige bomen zijn voorzien van een gele stip – de naargeestige manier om aan te geven dat ze op de gemeentelijke kaplijst terecht zijn gekomen. Teksten op de bomen geven aan dat aanwonenden het met de gang van zaken niet eens zijn – en wellicht ook niet met een kap.